Uthyrningspolicy


För att få möjlighet att hyra en lägenhet hos oss ska följande grundkrav vara uppfyllda. Detsamma gäller även för bilplatser och förråd.

 • Du ska ha fyllt 18 år för att få en bostad på eget kontrakt.
 • Du ska ha godkänt och accepterat att vi får inhämta boendereferenser hos nuvarande hyresvärd.
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar. En kreditupplysning görs för att kontrollera eventuella anmärkningar samt betalningsförmåga.
 • Du ska använda lägenheten som permanentbostad och stadvarande bo och folkbokföra dig på lägenhetens adress.
 • Du ska ha en tillsvidareanställning, din inkomst ska vara baserad på arbete, pension eller studiemedel. Den ska vara 2,5 gånger så stor som månadshyran. Vi godkänner INTE sökande med försörjningsstöd eller etableringsersättning. Om du är student måste du kunna visa att du studera vid eller att du har fått ett antagningsbesked till högskola, KY eller universitet och studiebidrag från CSN.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring under boendetiden.
 • Ungdomar mellan 18 och 25 år kan godkännas utan att helt uppfylla inkomstkravet med kompletterande borgen.


Vi har inte någon bostadskö eller något poängsystem. Vår helhetsbedömning baseras på grundkraven och sökandes önskemål samt hur väl de matchar med fastigheten och lägenheten. Vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland våra sökande till lediga lägenheter.


Övriga krav


Borgensman
Borgensman ska ha en årsinkomst som motsvarar 4 gånger hyran. Borgensman med betalningsanmärkningar godkänns inte.


Trångboddhet
För att förhindra osunda boendeförhållande i våra fastigheter har vi riktlinjer mot trångboddhet. Lägenhetens storlek ska stämma med verkligt behov. Antal personer i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

 • 1 rum och kök max 2 personer
 • 2 rum och kök max 3 personer
 • 3 rum och kök max 4 personer
 • 4 rum och kök max 6 personer
 • 5 rum och kök max 8 personer


Undantag kan dock göras för föräldrar med många barn eller när bostaden anses vara större än normalt.


Lägenhetsbyte
För att få byta lägenhet behöver du tillstånd från oss. Både du och den du vill byta lägenhet med måste ha bott i minst 1 år i lägenheten för att vi ska godkänna bytet.


Överlåta bostaden
Du får inte automatiskt överlåta eller testamentera bort din hyreslägenhet till dina barn. Du kan däremot få tillstånd att överlåta din lägenhet till en närstående person som du bott tillsammans med i minst 1 år och med förutsättning att den person som ska ta överta bostaden uppfyller våra hyreskrav.


Vid separation: om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp avtalet. Den parten har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten. Den kvarboende parten måste kontakta oss om den vill bo kvar i lägenheten. En ny bedömning görs i samband med överlåtelsen/övertagandet.


Vid dödsfall:  om den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta hyreskontraktet om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress i minst tre år och levt under äktenskapsliknande förhållanden och haft gemensamt hushåll.


Du får inte överlåta kontraktet och samtidigt bo kvar i lägenheten. En inneboende har inte rätt att ta över hyreskontraktet. Kontroller mot bokföringsregistret kan komma att tas efter att bytet skett.


Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut din bostad i andra hand måste du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. I ansökan ska det framgå varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och hur länge.


Hyr du ut din lägenhet utan vårt godkännande har vi rätt att säga upp ditt avtal omedelbart.


Om du hyr ut din lägenhet utan vårt tillstånd och tar ut en högre hyra än vad du har rätt till riskerar du dessutom böter eller fängelse eftersom det är brottsligt från med den 1 oktober 2019.


Du är ansvarig för bostaden även under den tid du hyr ut den, både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser.


När du har fått tillstånd från oss att hyra ut din lägenhet i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut din lägenhet i andra hand får du bara ta betalt för de kostnaderna som du själv har.


Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta hyresavtalet.


Uppsägning av lägenhet

 • Uppsägningstiden är tre månader. Det gäller alltid hel kalendermånad. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad.
 • Flyttar man inom Sofielund är uppsägningen 3mån.
 • Om det finns två parter på avtalet och den ena säger upp avtalet, sägs hela avtalet upp. Om den andra parten vill behålla avtalet måste denne kontakta oss omgående och göra anspråk på lägenheten. Den kvarboende parten måste uppfylla våra grundkrav.
 • Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad. Intyg från Skatteverket ska uppvisas.
Copyright © AB Sofielunds fastigheter 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB