Om Sofielund

Sofielund är en företagsgrupp med verksamhet i ”Sörmlands hjärta”. Vi äger och förvaltar ett fastighetsbestånd i Flen och Malmköping  som omfattar totalt 32.200 kvm uthyrningsbar yta. Därav är 17.200 kvm bostäder (250 lägenheter), 3.800 kvm kontor och butiker och 11.200 kvm hotell, industri och lager.

 

Vi äger och driver även jordbruksfastigheten Sofielunds Gård, som ligger ca 15 km söder om Flen och som gett namn till hela företagsgruppen. Sofielunds Gård omfattar en areal på 600 hektar varav ca 60 % utgör produktiv skogsmark. Gården drivs ekologiskt och huvudproduktionen är uppfödning av köttdjur av rasen Charolais. På gården finns 13 bostäder varav sex för permanentboende och sju för fritidsboende. Vi arrangerar även jakter för betalande gäster.

 

Företagsgruppen ägs sedan 1990 av familjen Lydahl som själva bor på Sofielunds Gård.

 

Bakgrund och affärsidé

Vårt fastighetsbestånd, som är uppbyggt sedan mitten på 1990-talet, består av hyresfastigheter i Flen och Malmköping.

Sörmland har allt mer blivit en del av Stockholmsregionen. Förbättrade kommunikationer och annan infrastruktur, bostadsbrist i Stockholm och ett ökat fokus på uppväxtmiljöer och livskvalitet framför allt för barnfamiljer, har bidragit till den utvecklingen.

 

Orter inom ca 1 timmes resa från Stockholm har därmed blivit attraktivare för såväl boende som lokalisering av företag. Detta leder in sin tur till ökade värden för välbelägna, moderna och välskötta hyresfastigheter.

 

Strategi

Genom att koncentrera fastighetsinnehavet till Flen har vi, blivit vi en av de största aktörerna på den marknaden. Ambitionen är att vara marknadsledare med avseende på kvalitet på såväl bostäder och butiker som kontor och andra lokaler.

 

Vi har en mycket långsiktig syn på vår fastighetsförvaltning. Vi har genomfört omfattande renoveringar av en stor del av våra fastigheter. Det gör att vårt bestånd håller en mycket god standard.

 

Vi vill växa i Flens kommun. Skulle större fastigheter eller fastighetsbestånd bjudas ut till försäljning så är vi intresserade av att förvärva. Vi har även aktuella planer på att bebygga ett centralt kvarter i Flen med nya ca 90 nya bostäder och några butikslokaler.

 

Fastighetsmarknaden

Under 2000-talet har nya investerare kommit in på marknaden. Bland dessa finns såväl svenska som utländska aktörer – pensionsfonder, börsnoterade bolag och fastighetsfonder liksom fastighetsutvecklare. Även fastigheter på orter utanför storstadsområdena liksom nya typer av fastigheter, t.ex. logistik- och vårdfastigheter har blivit intressanta investeringsobjekt.

 

Försäljningar av fastigheter

Sedan början av 2000-talet har vi sålt hyresfastigheter med en uthyrningsbar yta på ca 35.000 kvm. Försäljningarna har omfattat hela våra bestånd i Eskilstuna och Katrineholm samt sex udda fastigheter i Flen och Vingåker. Den totala köpeskillingen har uppgått till drygt 210 mkr. Vinsterna har i sin helhet investerats i vårt nuvarande fastighetsbestånd och har stärkt det egna kapitalet.

 

Vårt agerande i den lokala fastighetsmarknaden

På många orter i Sörmland finns ett stort antal hyresfastigheter som tillhör det s.k. miljonprogrammet, byggda under 60- och 70-talet. En stor ägargrupp till sådana fastigheter är de kommunala bolagen som nu börjar upptäcka ett allt mera akut renoveringsbehov. Det är också i dessa fastigheter som de största vakansproblemen finns eller har funnits. Flera av dessa bolag har avyttrat delar av sitt bestånd till privata aktörer.

 

Vi har en viktig uppgift som ansvarskännande privat hyresvärd – att genomföra motiverade renoveringar och förhandla fram hyreshöjningar som ger en rimlig avkastning på dessa investeringar. Först när vi kan erbjuda ett attraktivt boende i hyreslägenheter, som ett alternativ till villor och bostadsrätter, finns möjligheten att attrahera bl.a. barnfamiljer och äldre att flytta hit från i fösta hand Stor-Stockholm.

Nu planerar vi också nyproduktion av lägenheter som är anpassade för äldre personer. Det är vår förhoppning att vi ska kunna attrahera äldre villaägare i kommunen att flytta till oss och att deras villor ska köpas av inflyttade barnfamiljer.

 

Hyresgästföreningen och vi har en stor samsyn i dessa frågor. Hyresgästföreningen är beredd att diskutera hyresnivåer efter renovering som på några års sikt kan ge en rimlig avkastning på investerat kapital. Vårt goda samarbete med Hyresgästföreningen ser vi som en styrka och en fördel för såväl hyresgästerna som för oss som fastighetsägare.

 

Copyright © AB Sofielunds fastigheter 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB